SAO CHÉP TÀI KHOẢN GIAO DỊCH trên TenTrade

Đầu tư thật đơn giản với Social Trading

Trở thành thành viên của Ten và tham gia cộng đồng giao dịch xã hội minh bạch bậc nhất thị trường! Sao chép từ những nhà giao dịch hàng đầu
Dễ dàng trở thành các nhà giao dịch và đạt được những mục tiêu đầu tư của bạn!

Bạn đang là nhà phát triển thị trường hay nhà đầu tư?
ĐĂNG NHẬP NẾU LÀ NHÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG hoặc ĐĂNG NHẬP NẾU LÀ NHÀ ĐẦU TƯ

3 bước để bắt đầu Giao dịch xã hội

Register on the web interface as providers, subscribers, or both. Provider profiles can be listed publicly or privately.

Subscribe to the provider of your choice based on the trading results in the Ratings & Statistics module.

Check that trades are copied to subscriber MetaTrader accounts.