Yêu cầu thiết yếu nhất trong ngành tài chính chính là sự an toàn của các quỹ của khách hàng. 10TradeFX đảm bảo sự an toàn của các quỹ của khách hàng bằng cách thực hiện theo các quy trình dưới đây:

LẬP TÀI KHOẢN VỚI CÁC NGÂN HÀNG CẤP CAO NHẤT

10TradeFX cung cấp dịch vụ ngân hàng và ngân quỹ cho khách hàng của mình thông qua các tổ chức ngân hàng đẳng cấp thế giới. Các ngân hàng này hoạt động hoàn toàn độc lập và không xác nhận các nghĩa vụ của 10TradeFX đối với khách hàng của mình.

TÁCH BIỆT CÁC QUỸ CỦA KHÁCH HÀNG

Các quỹ của khách hàng (bao gồm cả lợi nhuận chưa thực hiện) được giữ trong các tài khoản ủy thác riêng biệt ở một Ngân hàng EU cấp một. 10TradeFX duy trì các tài khoản khách hàng riêng biệt để đảm bảo rằng các quỹ của khách hàng luôn được tách biệt hoàn toàn với các quỹ riêng của 10TradeFX. Không giống như một số nhà môi giới ngoại hối khác, 10TradeFX KHÔNG sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng cho các mục đích ký quỹ hay bảo hiểm rủi ro. Mỗi tài khoản khách hàng có một mã duy nhất để đảm bảo rằng nó chỉ được sử dụng cho các mục đích tài trợ cho khách hàng. Tất cả các quỹ khách hàng gửi đến 10TradeFX hoàn toàn tách biệt theo các chính sách và thủ tục nghiêm ngặt.

ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI CHƯƠNG TRÌNH BỒI THƯỜNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Tất cả các khách hàng của 10TradeFX đều được coi là khách hàng bán lẻ để đảm bảo rằng chúng tôi có thể đem đến cho họ sự bảo vệ cao nhất. Vì chúng tôi là một thành viên của Quỹ Bồi Thường Nhà Đầu Tư, khách hàng của chúng tôi có thể nhận bồi thường trong trường hợp chúng tôi không thể/thất bại trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.

QUẢN LÝ RỦI RO

Thông qua các nền tảng giao dịch của mình, 10TradeFX được trang bị một hệ thống quản lý rủi ro tự động để đảm bảo rằng số dư tài khoản khách hàng sẽ không bao giờ bị âm.